ราชกิจจาฯประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

ราชกิจจาฯประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

25 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 ทําให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยคงเหลือ จํานวน 28 คน นั้น
 

บัดนี้ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้อ่านคําพิพากษาศาลฎีกา ให้จําคุก นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน โดยไม่รอลงอาญา เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเพื่อไทย สิ้นสุดลงและมีผลทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 16 (3) ประกอบข้อ 12 (8) และข้อ 52 (5)

 

และนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคและลาออกจากตําแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเพื่อไทยสิ้นสุดลงและความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 16 (2) ประกอบข้อ 52 (2) และ (5) 

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยคงเหลือ จํานวนทั้งสิ้น 26 คน ได้แก่

1. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค

2. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรค

3. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค

4. นายไพจิต ศรีวรขาน รองหัวหน้าพรรค

5. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค

6. นายวิทยา บุรณศิริ รองหัวหน้าพรรค

7. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรค

8. นายชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรค

9. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรค

10. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองหัวหน้าพรรค

11. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค

12. นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรค

13. พลตํารวจโท สมศักดิ์ จันทะพิงค์ รองหัวหน้าพรรค

14. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค

15. นางสาวละออง ติยะไพรัช รองเลขาธิการพรรค

16. นายจตุพร เจริญเชื้อ รองเลขาธิการพรรค

17. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรค

18. นายศราวุธ เพชรพนมพร รองเลขาธิการพรรค

19. นายสุรชาติ เทียนทอง รองเลขาธิการพรรค

20. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองเลขาธิการพรรค

21. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค

22. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค

23. นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค

24. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรค

25. นายประพนธ์ เนตรรังษี กรรมการบริหารพรรค

26. นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง

 

ราชกิจจาฯประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

 

ราชกิจจาฯประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา