ราชกิจจานุเบกษาประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ลาออก 4 คงเหลือ 19 คน ระบุ 13 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา

 ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาคงเหลือ จํานวน 23 คน นั้น

บัดนี้ พรรคชาติพัฒนาได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ดังนี้

1. นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ลาออกจากสมาชิกพรรคชาติพัฒนา ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง และความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบข้อ 71 วรรคหนึ่ง (2)

2. นายอดุลย์ เลาหพล ลาออกจากตําแหน่งรองเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคหนึ่ง (2)

3. นายสาคร พรหมภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ลาออกจากสมาชิกพรรคชาติพัฒนา ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง และความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบข้อ 71 วรรคหนึ่ง (2)

4. นายเชิดศักดิ์ เจนวรากุล กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ลาออกจากสมาชิกพรรคชาติพัฒนา และลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง และความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ประกอบข้อ 71 วรรคหนึ่ง (2)

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาคงเหลือ จํานวน 19 คน ได้แก่

1. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค

2. นายประเสริฐ บุญชัยสุข รองหัวหน้าพรรค

3. นายประสาท ตันประเสริฐ รองหัวหน้าพรรค

4. นายวัชรพล โตมรศักดิ์ รองหัวหน้าพรรค

5. พลเอก ฐิติวัจน์ กําลังเอก รองหัวหน้าพรรค

6. นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสขพุินิจ รองหัวหน้าพรรค

7. นายปกครอง ผาสุขยืด รองหัวหน้าพรรค

8. นายธงชัย ลืออดุลย์ รองหัวหน้าพรรค

9. นายดล เหตระกูล เลขาธิการพรรค

10. นายอุทัย มิ่งขวัญ รองเลขาธิการพรรค

11. นายสมบัติ กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการพรรค

12. นายอรัญ พันธุมจินดา นายทะเบียนสมาชิกพรรค

13. นางสาวเยาวภา บุรพลชัย โฆษกพรรค

14. นางอัญชลี บุสสุวัณโณ กรรมการบริหารพรรค

15. นายนวพรรษ สุวรรณสุนทร กรรมการบริหารพรรค

16. นางบุษรา เสนะวีณิน กรรมการบริหารพรรค

17. นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ กรรมการบริหารพรรค

18. นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ กรรมการบริหารพรรค

19. นายประสิทธิ์ ช่วยสงฆ์ กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง

 

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา