ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 15 คน

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 15 คน

วันที่ 17 กันยายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ความว่า โดยที่ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ข้อ 23 กําหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร จํานวนสิบห้าคน ประกอบด้วยกรรมการ ตามข้อ 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) และกําหนดให้การเลือกกรรมการ ตามข้อ 23 (3) (7) และ (8) เป็นไปตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรกําหนด โดยการเลือกกรรมการ ตามข้อ 23 (7) และ (8) ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มอบให้คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรดําเนินการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

และเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่มิได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายละสี่คน โดยอย่างน้อยต้องเป็นหญิงฝ่ายละหนึ่งคน จากนั้นให้กรรมการ ตามข้อ 23 (1) (2) (4) (5) (6) (7) และ (8) เลือกผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จํานวนสองคน เป็นกรรมการตามข้อ 23 (3) และบัดนี้ การเลือกกรรมการตามข้อ 23 (3) (7) และ (8) ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อ 5 และข้อ 23 แห่งข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 จึงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย

1. ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการ

2. ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ

3. ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ

4. ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ

พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล

5. ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมือง กรรมการ

ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

6. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการ

7. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กรรมการ

8. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ กรรมการ 

9. นายนิกร จํานง กรรมการ

10. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ กรรมการ

11. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ กรรมการ

12. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมการ

13. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม กรรมการ

14. นางบุญรื่น ศรีธเรศ กรรมการ

15. นายวิรัตน์ วรศสิริน กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 15 คน

 

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 15 คน
 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด