ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ คุมเข้มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ คุมเข้มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

วานนี้ (08/12/2563) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 30/2563 เรื่อง แนวทางการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ตามที่ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ตามประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 29/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยยังคงรุนแรง และปรากฏมีผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้มีการเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในทุกช่องทางเข้าและออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็ตาม

ดังนั้น เพื่อเป็นการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ และมอบภารกิจให้หน่วยงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง ตามแนวทางการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563
 

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ คุมเข้มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ คุมเข้มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ คุมเข้มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ คุมเข้มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ คุมเข้มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

>>Lazada ลดจุกๆ แจกสุขส่งท้ายปี สนใจคลิก <<