ลูกจ้างม.33 ไม่ได้รับสิทธิ "เราชนะ" รับ7,000 จ่ายประกันสังคมทุกเดือน มีมาตรการเยียวยาอะไรบ้าง เช็คเลย

ผู้ประกันตน ม. 33 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาจากรัฐบาลจำนวน 3,500 บาทต่อคน นาน 2 เดือน ในโครงการ เราชนะ

  กรณีที่ทาง คณะรัฐมนตรี  ได้มีมติไฟเขียวมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในหลายๆด้าน อาทิ ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา  อนุมัติโครงการคนละครึ่งเปิดเพิ่ม 1 ล้านสิทธิ ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ รวมทั้งโครงการ เราชนะ ที่จะได้รับเงินคนละ3,500บาทต่อ เป็นระยะเวลา 2 เดือน  อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนลูกจ้าง ม. 33 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการ เราชนะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 จะได้รับสิทธิ
 


  โดยรายละเอียดของ โครงการเราชนะ ที่จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 3,500 บาท  ระยะเวลา 2 เดือน  ทั้งนี้ข้อสรุปที่ชัดเจน จะต้องรอการผ่านอนุมัติจากครม. ในสัปดาห์หน้าวันที่ 19 ม.ค.นี้  สำหรับในเบื้องต้นนั้น ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้คือ ผู้ที่เป็นเกษตรกร  ครอบคลุมอาชีพอิสระ เเรงงานนอกระบบ (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ,ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง ถ้าเข้าเกณฑ์เงื่อนไข จะเข้าร่วมเเบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน) เเละผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 คาดว่าจะเริ่มใช้ได้อย่างเร็วที่สุด ปลายมกราคม หรือภายในต้นเดือนก.พ.นี้

ลูกจ้างม.33 ไม่ได้รับสิทธิ "เราชนะ" รับ7,000 จ่ายประกันสังคมทุกเดือน มีมาตรการเยียวยาอะไรบ้าง เช็คเลย


สำหรับผู้ที่จะไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวยาโควิด-19ระลอกใหม่ ในโครงการเราชนะ คือ 

-ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านคน (ประกันสังคมตามมาตรา 33) ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรการ 39 และมาตรา 40 
-ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
-ผู้ที่มีรายได้สูง (อาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก)
-ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ลูกจ้างม.33 ไม่ได้รับสิทธิ "เราชนะ" รับ7,000 จ่ายประกันสังคมทุกเดือน มีมาตรการเยียวยาอะไรบ้าง เช็คเลย

 ทั้งนี้ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกันตน ม.33 ดังนี้ ...

1.การว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากต้องกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้าง ต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวัง การระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

ลูกจ้างม.33 ไม่ได้รับสิทธิ "เราชนะ" รับ7,000 จ่ายประกันสังคมทุกเดือน มีมาตรการเยียวยาอะไรบ้าง เช็คเลย

2.กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน

3.ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64

4. การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน

 

ลูกจ้างม.33 ไม่ได้รับสิทธิ "เราชนะ" รับ7,000 จ่ายประกันสังคมทุกเดือน มีมาตรการเยียวยาอะไรบ้าง เช็คเลย


  โดย ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ตามมาตรา33 คือผู้ที่ทำงานในบริษัทเอกชนทั่วไป , ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง และเป็นผู้ส่งเงินสมทบ 5% ของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 750 บาท  เดือน 

ลูกจ้างม.33 ไม่ได้รับสิทธิ "เราชนะ" รับ7,000 จ่ายประกันสังคมทุกเดือน มีมาตรการเยียวยาอะไรบ้าง เช็คเลย

>>Lazada ดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<