เผย 5 กลุ่ม อดรับเงินเยียวยา "เราชนะ" 3,500 บาท ย้ำเงินในบัญชีห้ามเกินที่กำหนด

เผย 5 กลุ่ม อดรับเงินเยียวยา "เราชนะ" 3,500 บาท ย้ำเงินในบัญชีห้ามเกินที่กำหนด

จากรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินมาตราการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้โครงการ "เราชนะ" ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะจ่ายเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่กำหนด รวมทั้งสิ้นประมาณ 31 ล้านคน และจะใช้งบประมาณราว 2.1 แสนล้านบาท

 

เผย 5 กลุ่ม อดรับเงินเยียวยา "เราชนะ" 3,500 บาท ย้ำเงินในบัญชีห้ามเกินที่กำหนด

 

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564 ซึ่งผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ รวมทั้งต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังนี้

1.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้กว่า 30,000 บาท/ปี )

2.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้ระหว่าง 30,000–100,000 บาท/ปี)

3.ผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันสําเร็จ และผ่านการยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค.64 และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล

 

เผย 5 กลุ่ม อดรับเงินเยียวยา "เราชนะ" 3,500 บาท ย้ำเงินในบัญชีห้ามเกินที่กำหนด

 

ส่วนกลุ่มที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

2.ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

3.ข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

4.ผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

5.ผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

เผย 5 กลุ่ม อดรับเงินเยียวยา "เราชนะ" 3,500 บาท ย้ำเงินในบัญชีห้ามเกินที่กำหนด

 

เผย 5 กลุ่ม อดรับเงินเยียวยา "เราชนะ" 3,500 บาท ย้ำเงินในบัญชีห้ามเกินที่กำหนด

                                                                 >>Lazada ดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<