ราชกิจจาฯ ออกประกาศคำสั่ง พิทักษ์ทรัพย์ นางวรณัน ตันติดนุนันท์

ราชกิจจาฯ ออกประกาศคำสั่ง พิทักษ์ทรัพย์ นางวรณัน ตันติดนุนันท์

วันนี้ (19/1/2564) เว็บไซต์ราชกิจจาบุเบกษาได้ออกประกาศคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําพิพากษาให้จําเลยล้มละลาย

คดีหมายเลขแดงท่ี ล. ๒๖๔๗/๒๕๖๐ ศาลล้มละลายกลาง ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้นางสาวหรือ นางวรณัน ตันติดนุนันท์ หรือ นางสาวลัลน์ณภัทร นนท์ธีระรวิภา จําเลย ล้มละลาย

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ผู้ล้มละลาย เลขประจําตัวประชาชน

๓-๙๐๙๘-๐๑๑๔๓-๒๔-๖ เกิดวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๒๒ ไม่ปรากฏอาชีพ มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขท่ี ๒๙ ซอยรามคําแหง๔๙/๑ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นราทร เพ็งจันทร์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ราชกิจจาฯ ออกประกาศคำสั่ง พิทักษ์ทรัพย์ นางวรณัน ตันติดนุนันท์

 

ราชกิจจาฯ ออกประกาศคำสั่ง พิทักษ์ทรัพย์ นางวรณัน ตันติดนุนันท์
                                               >>Lazada ดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<