ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งศบค. ประกาศพื้นที่ควบคุม-เฝ้าระวังสูง มีผล 1 ก.พ.นี้

ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งศบค.ที่ 2/2564 ประกาศพื้นที่ควบคุม-เฝ้าระวังสูง มีผล 1 ก.พ.นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 2/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 9 จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19

กระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนด ฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่นสั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19

รายชื่อจังหวัด ดังต่อไปนี้

 

ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งศบค. ประกาศพื้นที่ควบคุม-เฝ้าระวังสูง มีผล 1 ก.พ.นี้

 

ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งศบค. ประกาศพื้นที่ควบคุม-เฝ้าระวังสูง มีผล 1 ก.พ.นี้

 

ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งศบค. ประกาศพื้นที่ควบคุม-เฝ้าระวังสูง มีผล 1 ก.พ.นี้

 

ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งศบค. ประกาศพื้นที่ควบคุม-เฝ้าระวังสูง มีผล 1 ก.พ.นี้

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 

ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งศบค. ประกาศพื้นที่ควบคุม-เฝ้าระวังสูง มีผล 1 ก.พ.นี้
>>Lazada มอบดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<