ประกันสังคมช่วยเหลือ ผู้ประกันตนว่างงาน  จากกรณีนายจ้างแจ้งออกจากงาน ว่ามีความผิดตามระเบียบของบริษัท 

ประกันสังคมช่วยเหลือ ผู้ประกันตนว่างงาน  จากกรณีนายจ้างแจ้งออกจากงาน ว่ามีความผิดตามระเบียบของบริษัท 

ประกันสังคมช่วยเหลือ ผู้ประกันตนว่างงาน  จากกรณีนายจ้างแจ้งออกจากงาน ว่ามีความผิดตามระเบียบของบริษัท 

 

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงมอบนโยบายให้สำนักงานประกันสังคม หารือต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีนายจ้างแจ้งสาเหตุ การออกจากงานของผู้ประกันตนว่ามีความผิดทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าชดเชยการออกจากงาน  และประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยขั้นตอนการขอรับผู้ประตนต้องร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน ตรวจแรงงาน หรือนำคดีสู่ศาลแรงงาน ทำให้ผู้ประกันตนที่ถูกออกจากงานดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนขณะว่างงาน

 

 

ประกันสังคมช่วยเหลือ ผู้ประกันตนว่างงาน  จากกรณีนายจ้างแจ้งออกจากงาน ว่ามีความผิดตามระเบียบของบริษัท 

 

 

ต่อมานายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไขประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงาน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3) และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564  ทำให้ขั้นตอนการจ่ายเงินกรณีว่างงานให้ผู้ประกันตนอย่าง รวดเร็วโดยไม่ต้องรอคำพิพากษาของศาลแรงงาน เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ขาดรายได้จากการว่างงาน  ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักสิทธิประโยชน์ ได้ออกหนังสือกำชับให้สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยเงินกรณีว่างงานกรณีดังกล่าวโดยเร่งด่วน และครบถ้วน

 

 

ประกันสังคมช่วยเหลือ ผู้ประกันตนว่างงาน  จากกรณีนายจ้างแจ้งออกจากงาน ว่ามีความผิดตามระเบียบของบริษัท 

 

 

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม  ลงพื้นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เพื่อสอบถามผู้ประกันตน  ที่ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามประกาศฯ ฉบับใหม่ โดยนายอธิทัต เตวิภูษณะวงศ์  ลูกจ้างของบริษัทฯ แห่งหนึ่ง ซึ่งนายจ้างแจ้งการออกจากงานด้วยสาเหตุไล่ออก เนื่องจากลูกจ้างกระทำผิดกฎของบริษัท แต่ผู้ประกันตนได้มายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน  ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ด้วยสาเหตุถูกเลิกจ้าง และเรื่องอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของศาลแรงงาน เจ้าหน้าที่สอบข้อเท็จจริง และบันทึกถ้อยคำจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อประกอบการวินิจฉัยจ่ายเงินกรณีว่างงาน โดยไม่ต้องรอคำพิพากษาของศาลแรงงาน  และสามารถวินิจฉัยจ่ายเงินกรณีว่างงานให้แก่นายอธิทัตฯ จึงรับสิทธิประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงาน ตามการแก้ไขข้อกฎหมายดังกล่าว 

ซึ่งนายอธิทัตฯ เผยว่า “ตนได้รับประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงาน จำนวน 60 วันแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะได้รับเงินกรณีว่างงานทั้งสิ้น  จำนวน 200 วัน ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ตามกฎหมาย และต้องขอขอบพระคุณ  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมเป็นอย่างสูง  ที่ทำให้ตนได้รับเงินกรณีว่างงาน เพราะเงินที่ได้รับ ได้นำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบรรเทาความเดือดร้อน ของครอบครัวในขณะที่อยู่ระหว่างการหางานทำ”

 

 

ประกันสังคมช่วยเหลือ ผู้ประกันตนว่างงาน  จากกรณีนายจ้างแจ้งออกจากงาน ว่ามีความผิดตามระเบียบของบริษัท