ราชกิจจาฯประกาศคำสั่งออกโดยผู้ว่าฯทุกจังหวัด ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ

ราชกิจจาฯประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (พ.ร.บ.โรคติดต่อ) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 27)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าฯทุกจังหวัดและผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ.โรคติดต่อ) (ฉบับที่ 27) ความว่า 

ราชกิจจาฯประกาศคำสั่งออกโดยผู้ว่าฯทุกจังหวัด ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ

โดยที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงทำห้มีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีผู้ติดเชื้อต้องเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว 

กรณีจึงเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศและคำสั่งของจังหวัดและกรุงเทพมหานครท้ายประกาศนี้

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ราชกิจจาฯประกาศคำสั่งออกโดยผู้ว่าฯทุกจังหวัด ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ

ราชกิจจาฯประกาศคำสั่งออกโดยผู้ว่าฯทุกจังหวัด ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ

ราชกิจจาฯประกาศคำสั่งออกโดยผู้ว่าฯทุกจังหวัด ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thainews

ราชกิจจาฯประกาศคำสั่งออกโดยผู้ว่าฯทุกจังหวัด ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ