svasdssvasds
"สุวิทย์"อดีตพระพุทธะอิสระ โพสต์กระทบใคร? สอน 5 ข้อ คุณสมบัติ คุณธรรม ของผู้แสดงธรรม

สุวิทย์ ทองประเสริฐ อดีต พระพุทธะอิสระ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ พระธรรมกถึก มีองค์คุณ ๕ ประการคือ

สุวิทย์ ทองประเสริฐ อดีต พระพุทธะอิสระ ได้ออกมาโพสต์ข้อความดังนี้ 

เรามาดูกันว่า อะไรถูก อะไรผิด
๖ กันยายน ๒๕๖๔
พระธรรมกถึก มีองค์คุณ ๕ ประการคือ

โค้ดส่วนลดลาซาด้า

สุวิทย์ ทองประเสริฐ พระพุทธะอิสระ

๑. อนุปุพพิกถา
แสดงธรรมไปตามลำดับไม่รวบรัด ขาดสาระสำคัญ ที่จะนำเสนอ (กล่าวความไปตามลำดับ คือ แสดงหลักธรรมหรือเนื้อหาวิชาตามลำดับความง่ายยากลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับ)

๒. ปริยายทัสสาวี
อธิบายความไปตามหลักที่ยกขึ้นเป็นเหตุและแสดงผลให้ชัดเจน (ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ คือ ชี้แจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละประเด็น โดยอธิบายขยายความ ยักเยื้องไปต่างๆ ตามแนวเหตุผล)

๓. อนุทยตํ ปฏิจฺจ 
แสดงธรรมด้วยความเมตตา ปรารถนาดีและให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง

๔. น อามิสนฺตโร 
ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส คือ สอนเขามิใช่เพราะมุ่งที่ตนจะได้ลาภ หรือผลประโยชน์ตอบแทน

๕. อตฺตานญฺจ ปรญฺจ อนุปหจฺจ
แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อื่น คือ สอนตามหลักตามเนื้อหา มุ่งแสดงธรรม แสดงธรรม ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มขี่ผู้อื่น
 

อีกทั้งยังต้องมีจุดมุ่งหมายที่เด่นชัดในการแสดงธรรมแต่ละครั้งว่า
เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย
เป็นไปเพื่อคลายความทะเยอทะยานยาก ความกำหนัดหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นไปเพื่อความดับทุกข์
และเป็นไปเพื่อความดับภพ ชาติ
เหล่านี้คือ คุณสมบัติ คุณธรรม ของผู้แสดงธรรม
พุทธะอิสระ

สุวิทย์ ทองประเสริฐ พระพุทธะอิสระโค้ดส่วนลดลาซาด้า

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด