ปปง. ยึดทรัพย์ “พิยดา” บอสใหญ่ร้าน Phonebymint หลอกขายมือถือ พร้อมแนะวิธีเอาเงินคืน

ปปง. ยึดทรัพย์ “พิยดา” บอสใหญ่ร้าน Phonebymint หลอกขายมือถือ พร้อมแนะวิธีเอาเงินคืน

จากกรณีร้านขายโทรศัพท์ออนไลน์โกงเด็กวัย 14 ที่ตั้งใจซื้อไปใช้เรียนออนไลน์ จนกระทั่งเครียดถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิต ภายหลังทราบว่าร้านดังกล่าวชื่อ Phonebymint ซึ่งพบว่ามีเหยื่ออีกหลายราย โดยมี นางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ วัย 19 ปี เป็นบอสใหญ่ในการหลอกขายโทรศัพท์จนรวย ก่อนจะโดน ปปง. ประกาศยึดทรัพย์ 

 

ปปง. ยึดทรัพย์ “พิยดา” บอสใหญ่ร้าน Phonebymint หลอกขายมือถือ พร้อมแนะวิธีเอาเงินคืน

 

ปปง. ยึดทรัพย์ “พิยดา” บอสใหญ่ร้าน Phonebymint หลอกขายมือถือ พร้อมแนะวิธีเอาเงินคืน

 

ทั้งนี้ หากย้อนไปดูในราชกิจจานุเบกษา พบว่า เคยมีประกาศจากพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานจากนางสาวพิยดา สามารถยื่นคำร้องได้ มีรายละเอียดดังนี้

 

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวคือ นางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ และพวกรวม 10 รายการพร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอทรัพย์สินคืนหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้องดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564

 

ปปง. ยึดทรัพย์ “พิยดา” บอสใหญ่ร้าน Phonebymint หลอกขายมือถือ พร้อมแนะวิธีเอาเงินคืน

 

โปรโมชั่นพิเศษลาซาด้า

 

โดยวิธียื่นคำร้อง เอาเงินคืนจาก Phonebymint เอกสารแนบท้ายการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ มีขั้นตอนและวิธีการยื่นดังนี้

 

1. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง ต้องเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยต้องมีหลักฐานมาแสดงด้วย เช่น สำเนาหลักฐานการแจ้งความ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา สำเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่าเป็นผู้เสียหาย

 

2. วิธีการยื่นคำร้อง มี 2 ช่องทาง

- ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงาน ปปง.

- ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองมาที่ "สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาแท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330" วงเล็บมุมซองด้านบนว่า "ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีรายนางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก"

 

3. ระยะเวลายื่นคำร้อง ภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (17 ตุลาคม 2564) ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้

- อยู่ต่างประเทศ

- เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง

- เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการจัดตั้งผู้จัดการมรดก

- เหตุอันควรในกรณีอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

กลุ่มคนที่ยกเว้น ต้องยื่นคำร้องภายในเวลากำหนดอันสมควร นับตั้งแต่วันที่เหตุดังกล่าวไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง

 

4. สามารถยื่นคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

 

5. ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมท่นาจะต้องดำเนินการส่งมาภายในระยะเวลาที่กำหนด (ทั้งนี้ ระยะเวลาการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่วา ต้องอยู่ภายในกรอบ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ปปง. ยึดทรัพย์ “พิยดา” บอสใหญ่ร้าน Phonebymint หลอกขายมือถือ พร้อมแนะวิธีเอาเงินคืน

 

โปรโมชั่นพิเศษลาซาด้า