ราชกิจจาฯ ออกประกาศ สินเชื่อไทรทอง ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศของธนาคารออมสิน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขปล่อย สินเชื่อไทรทอง ช่วยปิดบัญชีหนี้ดอกเบี้ยแพง ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท

วันนี้ (01 ต.ค.2564) ประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์) เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์) ในส่วนของจํานวนเงินให้กู้ กรณีใช้บุคคลค้ําประกัน และเพิ่มเติมประเภทหลักประกัน เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการสินเชื่อได้มากยิ่งขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ.๒๔๘๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบความในข้อ ๕ แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๙๖ ว่าด้วยการให้สินเชื่อ จึงให้ยกเลิกประกาศธนาคารออมสิน
 


เรื่อง การให้สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ (รหัส 04-12-12/55 )และกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คุณสมบัติผู้กู้

๑.๑ เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

๑.๒ มีอายุครบ ๒๐ ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน ๖๕ ปี

ข้อ ๒ วัตถุประสงค์การกู้

๒.๑ เพื่อการอุปโภคบริโภค

๒.๒ เพื่อไถ่ถอนจํานองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

๒.๓ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช้ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

ข้อ ๓ จํานวนเงินให้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ กรณีใช้บุคคลค้ําประกัน ให้กู้ไม่เกิน ๕ เท่าของเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยและไม่เกินรายละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๔ ระยะเวลาชําระเงินกู้

๔.๑ กรณีใช้บุคคลค้ําประกัน ระยะเวลาชําระเงินกู่ไม่เกิน ๗ ปี

๔.๒ กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ระยะเวลาชําระเงินกู้ไม่เกิน ๒๕ ปี

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ สินเชื่อไทรทอง ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

ข้อ ๕ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชําระหนี้ เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

ข้อ ๖ หลักประกันเงินกู้ ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

๖.๑ บุคคลค้ําประกัน

๖.๒ ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติอื่น ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วิทัย รัตนากร
ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ สินเชื่อไทรทอง ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า