ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ท.หญิง คุณหญิง ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ และอีก 40 นาย

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ท.หญิง คุณหญิง ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ และอีก 40 นาย

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

 

ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ท.หญิง คุณหญิง ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ และอีก 40 นาย

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย 

โดยพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร พ.ท.หญิง คุณหญิง ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ พร้อมอีก 40 นายดังนี้

 

พระราชทานยศ

 

พระราชทานยศ

 

พระราชทานยศ

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า