โปรดเกล้าฯ "ปฐม เฉลยวาเรศ" พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายปฐม เฉลยวาเรศ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ความว่า ด้วยกระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายปฐม เฉลยวาเรศ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

โปรดเกล้าฯ "ปฐม เฉลยวาเรศ" พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564
 

affaliate-2

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ "ปฐม เฉลยวาเรศ" พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

affaliate-3