โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตํารวจ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์ 20 นาย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ รวม 20 นาย

วันที่ 8 ธ.ค. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตํารวจ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์ 20 นาย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 6


และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ ราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ นายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ ในพระองค์ และนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ จํานวน 20 นาย ดังนี้ 

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ จํานวน 4 นาย


1. พันเอก เดชดํารง พงษ์ไทย ตําแหน่ง รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษการช่วยรบ และสนับสนุนการช่วยรบ หน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์/ฝ่ายอํานวยการประจําพระองค์ สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์
 

2. พันเอก ชาติชาย ถนอมกุลบุตร ตําแหน่ง รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษแผนและคําสั่ง/ อํานวยการปฏิบัติการและประเมินผล หน่วยอํานวยการยุทธวังและแผนงานอํานวยการในพระองค์ สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

 
3. พันเอก วโรดม ปุณยานันต์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกงานพิเศษระดมสรรพกําลัง และปฏิบัติการ หน่วยอํานวยการยุทธวังและแผนงานอํานวยการในพระองค์ สํานักงานฝ่ายเสนาธิการ ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


4. พันเอก อนันต์ บุตรพรม ตําแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกงานพิเศษปฏิบัติการและ สายวิทยาการราชองครักษ์ หน่วยวิทยาการราชองครักษ์ สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 

affaliate-2

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จํานวน 13 นาย

 
1. พลตรี นิธิชัย แสงทอง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสนับสนุนการช่วยรบและซ่อมบํารุง กรมฝ่ายส่งกําลังบํารุง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


2. พลตรี สายน้ำ พินิจอักษร ตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจํา สํานักงานรองผู้บัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 2 กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


3. พันเอก เกรียงศักดิ์ สืบธรรมมา ตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจํา สํานักงานรองผู้บัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 3 กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 
4. พันเอก พงศ์ณุภา เวชชาชีวะ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการกองหลักนิยมวิชาการในการฝึก (1) กรมฝ่ายการฝึก (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


5. พันเอก ศุภ์เมธิศ วีรกิตติสุนทร ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน (1) กรมฝ่ายยุทธการ (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


6. พันเอก จักรพงษ์ เส-ลา ตําแหน่ง เสนาธิการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

 
7. พันเอก อรรถกร ด่านสกุล ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการกองโรงเรียนทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ (2) กรมฝ่ายการฝึก (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการ เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์


8. พันเอก ปกรณ์กิตติ คงประดิษฐ์ธร ตําแหน่ง รักษาราชการ รองผู้อํานวยการ กองนโยบายและแผน (2) กรมฝ่ายยุทธการ (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


9. พันเอก ศรัทธา นิลกําแหง ตําแหน่ง หัวหน้าแผนกเตรียมการ กองโรงเรียน ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายการฝึก (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


10. พันเอก ปฏิภาณ รัตนไพบูลย์ ตําแหน่ง นายทหารอํานวยการ สํานักงานรองผู้บัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 1 กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


11. พันเอก นราภัทร วิริยา ตําแหน่ง หัวหน้าแผนกแผนเตรียมพล กองกําลังพลปฏิบัติการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายกําลังพล (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


12. พันเอก กิติศักดิ์ อยู่พิพัฒน์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกําลังพล ฝ่ายเสนาธิการ กองบังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


13. พันเอก ปรีชาพล สอนสา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองส่งกําลังบํารุง ฝ่ายเสนาธิการ กองบังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ จํานวน 3 นาย


1. พันตํารวจเอก ชาตรี มีรสสม ตําแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อยตํารวจราบรักษาพระองค์ หน่วยปฏิบัติการยุทธรักษาพระองค์ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


2. พันตํารวจเอก ธนาพร ผดุงการ ตําแหน่ง หัวหน้าแผนกยุทธการ กองฝ่ายอํานวยการ ประสานงาน สํานักงานฝ่ายอํานวยการ กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


3. พันตํารวจเอก กิตติณัฐ์ ทุมเพชร ตําแหน่ง นายตํารวจปฏิบัติการ สํานักงานผู้บัญชาการ นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานผู้บังคับบัญชา กองบังคับการและกองบังคับการยุทธวิธี และควบคุม กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2564


ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตํารวจ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์ 20 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตํารวจ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์ 20 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตํารวจ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์ 20 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตํารวจ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์ 20 นาย

 

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่