ศาลฎีกา  สั่ง “อนุรักษ์” ส.ส. พรรคเพื่อไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

ศาลฎีกา สั่ง “อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์” ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ทันที หลังรับคำร้องคดี จาก “ป.ป.ช.” คดีฝ่าฝืนจริยธรรม ปมเรียกรับเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการผ่านงบฯ กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 16 ธ.ค. มีรายงาน ว่า ศาลฎีกา อ่านคำสั่งคดีหมายเลขดำที่ คมจ. 4/2564 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง และนายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย ผู้คัดค้าน เรื่อง การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ปม เรียกรับเงินจำนวน 5 ล้านบาท จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แลกกับการผ่านงบประมาณ ซึ่ง ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดไปก่อนหน้านี้

 

ศาลฎีกา  สั่ง “อนุรักษ์” ส.ส. พรรคเพื่อไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

คดีนี้ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกามีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า ผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีกา รับคำร้องจนกว่าจะมีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้าน มีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 235 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 87 และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 7, 8, 9 และ 27

 

ศาลฎีกา  สั่ง “อนุรักษ์” ส.ส. พรรคเพื่อไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

ศาลฎีกา พิจารณาแล้ว เห็นว่า คำร้องของผู้ร้องบรรยายพฤติการณ์ที่กล่าวหา พร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ และผู้ร้องดำเนินการตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ.2561 ครบถ้วนแล้ว จึงมีคำสั่งให้รับคำร้อง

เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว และมิได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้คัดค้านย่อมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 235 วรรคสาม นัดพิจารณาครั้งแรกเพื่อตรวจพยานหลักฐาน ในวันที่ 10 ก.พ. 2565 เวลา 09.30 น.

 

ศาลฎีกา  สั่ง “อนุรักษ์” ส.ส. พรรคเพื่อไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที