svasdssvasds
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เเจงเเล้ว สะพัดปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่ม2,000

รัฐบาล ปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่ม 2,000 บาท เเชร์กันว่อนเน็ต ล่าสุดนั้นได้ตรวจสอบเเล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมฯออกมาชี้เเจงข้อเท็จจริง


     กรณีประเด็นที่มีการเเชร์ในโลกออนไลน์ เรื่อง รัฐบาล ปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่ม 2,000 บาท  ล่าสุดนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ


 โดยได้มีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีเนื้อหาระบุว่า มีเฮทั่วไทย รัฐบาลให้ของขวัญปีใหม่ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แจก 2,000 ให้เช็กด่วนนั้น ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เเจงเเล้ว สะพัดปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่ม2,000

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยกลุ่มผู้สูงอายุ และสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยให้เป็นนโยบายและข้อดำริจากนายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พิจารณาหาแนวทางเพิ่ม “เงินอุดหนุนผู้สูงอายุ” ในรูปแบบขั้นบันได

เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ แต่ต้องรอการพิจารณาหาแนวทางเพิ่ม “เงินอุดหนุนผู้สูงอายุ” ในรูปแบบขั้นบันได ของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เเจงเเล้ว สะพัดปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่ม2,000

ทั้งนี้ขณะนี้ยังคงมีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนตามเกณฑ์เดิม ดังนี้
1. อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท
2. อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท
3. อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
4. อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

affaliate-2

 

ซึ่งข้อความดังกล่าวทำให้กลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นภารกิจด้านผู้สูงอายุของกระทรวง พม. ตามนโยบายของรัฐบาล
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เเจงเเล้ว สะพัดปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่ม2,000

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง พม. สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เเจงเเล้ว สะพัดปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่ม2,000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ขณะนี้ยังคงมีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนตามเกณฑ์เดิม ซึ่งการเพิ่มเงินอุดหนุนผู้สูงอายุ ยังคงต้องรอการพิจารณาหาแนวทาง และเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอบคุณภาพ

nationphoto

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด