ปลัดสปน.ส่งหนังสือด่วน ถึงทุกหน่วยงาน ยกระดับรับมือโอมิครอน

ปลัดสปน.ส่งหนังสือด่วน ถึงทุกหน่วยงาน ยกระดับรับมือโอมิครอน WFH เลี่ยงรวมกลุ่ม 1-14 ม.ค.65 ตามข้อสั่งการนายกฯ

วันที่ 30 ธ.ค.2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันเดียวกันนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางปฎิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ ถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและเทียบเท่า

เนื่องด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกและในหลายพื้นที่ของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พิจารณาสั่งการให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในความรับผิดชอบ พิจารณาดำเนินการปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 1- 14 มกราคม 2565 ดังนี้

 

1. พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (Work from Home) ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน ตามความในข้อ 2 แห่งข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

2. พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ หากมีความจำเป็นให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีการยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดแล้วอาจเกิดผลเสียต่อทางราชการ ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ปลัดสปน.ส่งหนังสือด่วน ถึงทุกหน่วยงาน ยกระดับรับมือโอมิครอน