ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 ซื้ออะไรได้บ้าง

เริ่มแล้ว โครงการช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท ซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง ได้ภาษีคืนสูงสุดเท่าไหร่

โครงการช้อปดีมีคืน 2565  ซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ 2565 จากรัฐบาล เป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อ และการบริโภคภายในประเทศ เพื่อให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2565  โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการดังกล่าวจะเน้นในกลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้า-บริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงผู้ประกอบการขายหนังสือ และสินค้า OTOP 

 

ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 ซื้ออะไรได้บ้าง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ 1 ม.ค. 2565 ประชาชนสามารถนำใบเสร็จที่ซื้อของไปลงหย่อนภาษีได้แล้ว โดยระยะเวลาในการดลหย่อนสามารถทำได้ได้ตั้งวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ก.พ. 2565  โดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ แต่มีใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้า-บริการเท่านั้น

สำหรับเงื่อนไข "ช้อปดีมีคืน" กำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการ ให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2565 ซึ่งจะยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี 2566 โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการ "ช้อปดีมีคืน"

 

ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 ซื้ออะไรได้บ้าง

 

สิทธิได้คืนภาษีสูงสุดมีรายละเอียด ดังนี้ 

- เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี (ไม่ได้สิทธิคืนภาษี)

- เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 5% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท)

- เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 10% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท)

-  เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 15% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท)

- เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 20% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท)

- เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 25% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท)

- เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 30% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท)

- เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษีเงินได้ 35% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท)

affaliate-2

ส่วนสินค้าที่ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีในโครงการช้อปดีมีคืนได้มีดังนี้

- สุรา, เบียร์ และไวน์

- ยาสูบ

- ค่าน้ำมัน ก๊าซเชื้อเพลิง

- ค่ารถยนต์, มอเตอร์ไซค์ และค่าเรือ

-  ค่านิตยสารที่ซื้อผ่านออนไลน์

- ค่ามัคคุเทศก์

- ค่าที่พักโรงแรม (เนื่องจากอยู่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้ว)

- ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า

- ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

- ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์

- ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต