โปรดเกล้าฯ ถอดถอน "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากสมณศักดิ์ ฐานหย่อนความสามารถ

โปรดเกล้าฯ ถอดถอน "พระราชพัฒนาภรณ์" รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ออกจากสมณศักดิ์ ฐานหย่อนความสามารถ เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 65

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องถอดถอนสมณศักดิ์ ความว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระสิทธิพัฒนาภรณ์ เป็น พระราชพัฒนาภรณ์ สุนทรวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอ่างทอง ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นั้น

 

โปรดเกล้าฯ ถอดถอน "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากสมณศักดิ์ ฐานหย่อนความสามารถ

เนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง ฐานหย่อนความสามารถ


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ถอดถอนพระราชพัฒนาภรณ์ออกจากสมณศักดิ์ เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดถอนพระราชพัฒนาภรณ์ออกจากสมณศักดิ์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว


บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดให้ถอดถอนพระราชพัฒนาภรณ์ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565


ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2565 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

โปรดเกล้าฯ ถอดถอน "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากสมณศักดิ์ ฐานหย่อนความสามารถ

 

คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษา

ขอบคุณ : พระสังฆาธิการ