ราชกิจจาฯประกาศ ห้ามส่งออกหมูเป็นไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณี

ราชกิจจาฯประกาศ ห้ามส่งออกหมูเป็นไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณีเป็นเวลา 3 เดือน หรือจนกว่ามีการออกประกาศใหม่ แก้ปัญหาหมูแพง

จากเหตุการณ์ปัญหาหมูแพงที่ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ ล่าสุดวันที่  6 ม.ค. 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 เรื่อง ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร ลงนามโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยสั่งห้ามส่งออกหมูไปนอกประเทศ

ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร

รายละเอียดระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 กำหนดให้สุกร เนื้อสุกร เป็นสินค้าควบคุม ไปแล้วนั้น

เนื่องจากผลผลิตสุกรในประเทศมีปริมาณลดลง ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 กำหนดห้ามมิให้ส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณีเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ปริมาณสุกรและเนื้อสุกรมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (2) และมาตรา 25 (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาสามเดือน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร ทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565

 

ห้ามส่งออกหมูไปนอกประเทศ 3 เดือน

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา