เปิดไทม์ไลน์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี  เข็มแรก

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดไทม์ไลน์ เารฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ในเด็กอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี เข็มแรก เริ่ม 1 ก.พ. นี้

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เผยตารางเวลาการเตรียมความพร้อมข้อมูล การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี (11 ปี 11 เดือน 29 วัน) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และเข็มที่ 2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

เปิดไทม์ไลน์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี  เข็มแรก

 

12 - 14 ม.ค. 65

1. ศธ.แจ้งสถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน (แยกรายจังหวัด/อำเภอ)
   (1) ระดับอนุบาล อ.1 - อ3
   (2) ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6
จำแนกกลุ่มที่อายุเกิน 5 ปีขึ้นไปดึงอายุไม่เกิน 12 ปี (11 ปี 11 เดือน 29 วัน)

2. สถานศึกษาสำรวจจัดทำบัญชีรายชื่อครูและบุคลากร แยกเป็นกลุ่มที่ยังต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็มและกลุ่มที่ต้องการเข็มที่ 3 (Booster Dose)

3. สธ. กำหนด 
   (1) แบบฟอร์มยินยอมฉีดวัคซีน
   (2) ลักษณะข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน (เลข 13 หลัก /ชื่อ-นามสกุล /วันเดือนปีเกิด /โทรศัพท์)

 

12 - 17 ม.ค. 65

4. ศธ. และ สธ. จัดทำคลิป 3*3 นาที สื่อสารสาธารณะ สร้างความเข้าใจข้อดี-ข้อเสียการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี (Presenter: ศ.นพ.อุดมฯ ศ.นพ.ประสิทธิ์ฯ รศ.นพ.ทวีฯ รศ.พญ.กุลกัลยาย นพ.สราวุฒิฯ) และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ

 

17 - 20 ม.ค. 65

5. สธ.ส่งแบบฟอร์มตามข้อ 3 และ ศธ.นำส่งแก่สถานศึกษาต่าง ๆ

6. ศธร. และ สธ. จัดประชุมออนไลน์กับสถานศึกษา ในสังกัดซักซ้อมเตรียมการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ปกครองและชุมชน (1 - 3 ครั้ง)

 

17 - 24 ม.ค. 65

7. สถานศึกษาเริ่มจัดประชุมสื่อสารข้อมูลสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครองเพื่ออนุญาต/ยินยอมให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(ช่วง 17 - 24 ม.ค. 65)

8. สถานศึกษาจัดทำรายชื่อและจำนวนนักเรียนตามข้อ 1 (1) (2) (3) แล้วเสร็จ

 

21 - 25 ม.ค. 65

9. สถานศึกษาจัดประชุมหารือเพื่อรับการแจ้งความประสงค์จากผู้ปกครองให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน

 

25 - 26 ม.ค. 65

10. สถานศึกษานำส่งรายชื่อและจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนให้แก่ ผอ.สพป.หรือ ศรจ. และนำส่งบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรที่ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่ม

 

27 - 28 ม.ค. 65

11. ศธจ. ประชุมร่วม ผอ.สพป. และหน่วยงานการศึกษาอื่นในจังหวัดสอบทานสรุปข้อมูลนักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนแล้วนำรายชื่อส่งต่อสาธารณสุขจังหวัด

 

29. ม.ค. 65

12. สธจ. ประชุมวางแผนการรับวัคซีนและกำหนดการกระจายจุดฉีดวัคซีนรายวันแต่ละพื้นที่ (School based) และวิธีการบันทึกข้อมูล

 

30 - 31 ม.ค. 65

13. สธจ.จัดประชุมร่วม ศธจ. ผอ.สพป. และ ผอ.สถานศึกษาในจังหวัดแจ้งแผนกำหนดการฉีดวัคซีนให้นักเรียน (สถานที่และจำนวนรายวัน) และกำหนดการฉีดวัคซีนแก่ครูและบุคลากรส่วนที่เหลือ

 

1 ก.พ. 65

14. เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี

 

26 ก.พ. 65

15. เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี

เปิดไทม์ไลน์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี  เข็มแรก