แจงแล้ว ประกันโควิด"เจอจ่ายจบ"จะจ่ายให้แต่ผู้ที่เชื้อลงปอด จริงหรือไม่?

จากการแชร์ข้อมูล ประเด็นเรื่อง ประกันโควิด-19 จะจ่ายเงินค่ารักษา ค่าชดเชยรายได้ ให้เฉพาะผู้ที่ติดเชื้อลงปอดเท่านั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลังแล้ว

จากข้อมูลดังกล่าวที่ระบุว่า ประกันโควิด-19 จ่ายเงินค่ารักษา ค่าชดเชยขาดรายได้ ให้เฉพาะผู้ที่ติดเชื้อลงปอดเท่านั้น และเริ่มมีผลในวันที่ 4 ม.ค. 65 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวว่า

 

แจงแล้ว ประกันโควิด"เจอจ่ายจบ"จะจ่ายให้แต่ผู้ที่เชื้อลงปอด จริงหรือไม่?

ไม่เป็นจริงตามที่กล่าวอ้าง สำหรับความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ที่ให้ความคุ้มครอง กรณี "เจอจ่ายจบ" จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และมีผลการตรวจพบว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 และในเงื่อนไขไม่มีการกำหนดระดับของ การติดเชื้อ เพียงแต่ต้องมีการระบุโรคดังกล่าวตามหลักฐานที่บริษัทกำหนดไว้จึงจะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ โดยสามารถ แบ่งออกเป็น 4 แบบความคุ้มครองหลักๆ ดังนี้

ความคุ้มครองแบบที่ 1 : การรักษาพยาบาล หากผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยจากโควิด-19 จนเป็นเหตุให้ ต้องได้รับการรักษาพยาบาล บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอา ประกันภัยที่ระบุไว้

ความคุ้มครองแบบที่ 2 : เงินชดเชยรายวัน หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโควิด-19 และต้องเข้ารับ การรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยรายวันให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

affaliate-2

ความคุ้มครองแบบที่ 3 : ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัย ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโควิด-19 จนเป็นเหตุทำให้สถานที่เอาประกันภัยมีความเสี่ยงเป็นแหล่งในการติดเชื้อดังกล่าว บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย ได้แก่ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์ในการทำความสะอาด รวมถึงการว่าจ้างบริษัทบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ และ ค่าใช้จ่ายตรวจหาโควิด-19 หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโควิด-19 และทำให้บุคคลในครอบครัวเกิด ความเสี่ยงในการติดเชื้อดังกล่าว บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าใช้จ่ายตรวจหาโควิด-19 ให้กับบุคคลในครอบครัวตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ต่อคน ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

ความคุ้มครองแบบที่ 4 : กรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อาทิ ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล หากผู้เอา ประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 และเกิดผลกระทบจากการแพ้วัคซีนดังกล่าว จนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลใน ฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอา ประกันภัยที่ระบุไว้ และผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง หากผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 และเกิดผลกระทบจากการแพ้วัคซีนดังกล่าว ซึ่งทำให้ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัย บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ รวมทั้ง ผลประโยชน์ เงินชดเชยปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยใน หากผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 จนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบจากการ แพ้วัคซีนดังกล่าวและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทประกันภัยจะจ่ายชดเชยเงินปลอบขวัญให้แก่ ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ซึ่งความคุ้มครองข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

แจงแล้ว ประกันโควิด"เจอจ่ายจบ"จะจ่ายให้แต่ผู้ที่เชื้อลงปอด จริงหรือไม่?