แถลงการณ์วัดธาตุทอง  พระกากัน อโสโก(มาลิค) ขอเลื่อนลาสิกขา

พระกากัน อโสโก (มาลิค) พระเอกคนดังจากหนังพระพุทธเจ้า เลื่อนลาสิกขาขอพึ่งบารมีแห่งร่มผ้ากาสาวพัสตร์ต่ออีกระยะหนึ่ง

 อัพเดตล่าสุดพระอโสโกภิกฺขุ (กากัน มาลิค)  ได้มีหนังสือแถลงการณ์วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เรื่อง การลาสิกขาของพระกากัน อโสโก (มาลิค) ตามที่พระกากัน อโสโก (มาลิค) ได้เข้าขอรับการอุปสมบท ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ และแจ้งความประสงค์ ที่จะขอศึกษาหลักธรรมอันเป็นพระโอวาทานุสาสนี แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิถีแห่งสมณะในอารามแห่งนี้ ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2565 ความทราบ โดยทั่วกันแล้วนั้น

แถลงการณ์วัดธาตุทอง  พระกากัน อโสโก(มาลิค) ขอเลื่อนลาสิกขา
กาลต่อมา หลังจากที่พระกากัน อโสโก (มาลิค) ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคําสอน ข้อวัตร ปฏิบัติ และศึกษาแนวทางการปฏิบัติธรรมตามวิถีพรต มาเป็นเวลา 90 วัน ท่านได้ตัดสินใจกราบเรียน พระอุปัชฌาย์ เพื่อขอเลื่อนการลาสิกขาและขอพึ่งบารมีแห่งร่มผ้ากาสาวพัสตร์ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

แถลงการณ์วัดธาตุทอง  พระกากัน อโสโก(มาลิค) ขอเลื่อนลาสิกขา


อนึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปเพื่อความต้องการที่จะค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ในทางธรรม และแนวทางการปฏิบัติฝึกฝนจิตให้มากขึ้น จึงแจ้งศรัทธาสาธุชนและเครือข่ายบุญของพระกากัน อโสโก (มาลิค) ทราบในเจตนารมณ์ของท่าน และเพื่อให้พระกากัน ได้รับความรู้ความเข้าใจในแก่นของ พระพุทธศาสนามากที่สุด จึงขอความร่วมมือจากศรัทธาสาธุชนได้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่ ทางวัดได้กําหนดอย่างเคร่งครัด

แถลงการณ์วัดธาตุทอง  พระกากัน อโสโก(มาลิค) ขอเลื่อนลาสิกขา

cr.
วัดธาตุทอง พระอารามหลวง