ด่วนที่สุด สธ. สั่งโรงพยาบาลทั่วประเทศ เตรียมเตียงรองรับโควิดระบาด

ด่วนที่สุด ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งโรงพยาบาลทั่วประเทศ เตรียมเตียง บุคลากรเเพทย์ รองรับโควิด-19 พร้อมเร่งรัดฉีดเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 65 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ.(ศปค.) 0248/44 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2565 เรื่อง การเตรียมการสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ดังนี้

 

ด่วนที่สุด สธ. สั่งโรงพยาบาลทั่วประเทศ เตรียมเตียงรองรับโควิดระบาด

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว สำหรับในประเทศไทย พบว่า ขณะนี้ตรวจพบการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว


เพื่อให้การดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ขอให้ ท่านดำเนินการดังนี้

1. เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เตียง บุคลากรทางการแพทย์ และระบบการดูแลรักษาแบบ Home Isolation (HI) Community Isolation (CI) รวมทั้งการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Admit) ในกรณีที่มีอาการมากและรุนแรง


2. ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของ จังหวัด และ โรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจที่จะเข้าถึงระบบบริการ เมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)


3. เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ในประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตลอดจนลดความรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


4. สื่อสารให้ประชาชนป้องกันตนเองและครอบครัวด้วยมาตรการ Universal Prevention และ VUCA และสร้างการรับรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID : 19) เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้

 

ด่วนที่สุด สธ. สั่งโรงพยาบาลทั่วประเทศ เตรียมเตียงรองรับโควิดระบาด