โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.อ.อ. แก่ "พล.อ.ท.สมคิด สุขบาง" เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 11 มี.ค. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.อ.อ. แก่ "พล.อ.ท.สมคิด สุขบาง" เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 11 มี.ค.2565  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศทหารข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน เป็นกรณีพิเศษ โดยได้พระราชทานยศ พล.อ.อ. แก่ "พล.อ.ท.สมคิด สุขบาง" เป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "สมคิด สุขบาง" เป็นกรณีพิเศษ

 

ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน เป็นกรณีพิเศษ ระบุดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 1 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

affaliate-2

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ แก่ พลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งได้ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณมาด้วยความวิริยอุตสาหะ จงรักภักดี เสียสละ และเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "สมคิด สุขบาง" เป็นกรณีพิเศษ