"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกฯให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ้นตำแหน่งหลายราย

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนาม ให้กรรมการ"ผู้ช่วยรัฐมนตรี" พ้นจากตำแหน่งหลายราย

วันที่ 19 เม.ย. 65  เว็บไซต์ ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งหลายราย  

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๓/๒๕๖๕ ให้ นางรัตนา จงสุทธานามณี พ้นจากตำแหน่ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

\"ราชกิจจาฯ\" เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกฯให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ้นตำแหน่งหลายราย

 

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๔ /๒๕๖๕ ให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  เป็นต้นไป นั้น

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ พ้นจากตำแหน่ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก

 

\"ราชกิจจาฯ\" เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกฯให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ้นตำแหน่งหลายราย

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๖ /๒๕๖๕ เรื่อง ให้นายนริสสร แสงแก้ว ตำแหน่งประจำสำนักเลขำธิการนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากลาออก

 

\"ราชกิจจาฯ\" เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกฯให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ้นตำแหน่งหลายราย

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๘/๒๕๖๕ เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจาก นายนราพัฒน์ แก้วทอง ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๘ (๒)แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงให้ นายนราพัฒน์ แก้วทอง พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก

 

\"ราชกิจจาฯ\" เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกฯให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ้นตำแหน่งหลายราย