คลัง ลงนามกู้เงินรัฐบาลญี่ปุ่น 50,000 ล้านเยน ดอกร้อยละ0.01 เเก้วิกฤตโควิด

รมว.คลัง ลงนามสัญญากู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น วงเงิน 5 หมื่นล้านเยน บรรเทาผลกระทบการระบาดโควิด-19 ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01

   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง และ Mr. Morita Takahiro ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ได้ร่วมกันลงนามในสัญญาเงินกู้สำหรับ COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan วงเงิน 50,000 ล้านเยน โดยมีรายละเอียด ดังนี้


กระทรวงการคลังได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเงินกู้ COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan ของรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน JICA วงเงิน 50,000 ล้านเยน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 อายุเงินกู้ 15 ปี มีระยะเวลาปลอดเงินต้น (Grace Period) 4 ปี ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นให้เงินกู้แก่ประเทศต่างๆ เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 
คลัง ลงนามกู้เงินรัฐบาลญี่ปุ่น 50,000 ล้านเยน ดอกร้อยละ0.01 เเก้วิกฤตโควิด
การกู้เงินดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. โควิด เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) โดยการลงนามในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น (Exchange of Notes) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลังและ Mr. Kazuya Nashida เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พ.ค.65 

คลัง ลงนามกู้เงินรัฐบาลญี่ปุ่น 50,000 ล้านเยน ดอกร้อยละ0.01 เเก้วิกฤตโควิด

คลัง ลงนามกู้เงินรัฐบาลญี่ปุ่น 50,000 ล้านเยน ดอกร้อยละ0.01 เเก้วิกฤตโควิด

การกู้เงินครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศในหลากหลายมิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก. โควิด เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อใช้สนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการป้องกันและรักษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 การเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน การรักษาระดับการจ้างงานจากผลกระทบของโรคโควิด-19 และอีกหลายมิติ ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาขยายตัวอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คลัง ลงนามกู้เงินรัฐบาลญี่ปุ่น 50,000 ล้านเยน ดอกร้อยละ0.01 เเก้วิกฤตโควิด