ราชทัณฑ์ ฟันไล่ออก 7เจ้าหน้าที่ ทำผิดวินัยมีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย

ราชทัณฑ์ไล่ออกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อีก 7 ราย เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง พร้อมส่งเสริมให้ข้าราชการอยู่อย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

   6พ.ค.65 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 4/2565 พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย  มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์  โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ประกอบด้วย ไล่ออกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ​​​​​​จากราชการ 5 ราย ปลดออกจากราชการ 2 ราย รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

 

1. กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร (มติ อ.ก.พ. ไล่ออกจากราชการ  1 ราย และปลดออกจากราชการ 2 ราย)
2. กรณีทุจริตต่อหน้าที่ เรียกรับประโยชน์จากผู้ต้องขังหรือญาติผู้ต้องขัง 4 กรณี โดยมีพฤติการณ์ คือ 

ราชทัณฑ์ ฟันไล่ออก 7เจ้าหน้าที่ ทำผิดวินัยมีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย
- ติดต่อญาติ เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในเรือนจำ 
(ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)
-นำสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ
(ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)
- ทุจริตเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว         
(ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)
-นำยาเส้นเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

affaliate-2

  ซึ่ง นายอายุตม์ฯ กล่าวปิดท้ายว่า ตนได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และย้ำว่ากรมราชทัณฑ์จะไม่ปล่อยปละละเลย มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตในงานราชทัณฑ์ทุกมิติ และส่งเสริมให้ข้าราชการราชทัณฑ์ มีความพอเพียง พออยู่ พอใช้ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

ราชทัณฑ์ ฟันไล่ออก 7เจ้าหน้าที่ ทำผิดวินัยมีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย
  พร้อมทั้งเปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรง หากผู้ใดพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กระทำผิด  หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด สามารถส่งหลักฐานได้ โดยตรงถึงผู้บริหาร กรมราชทัณฑ์ผ่านช่องทาง QR Code :DocAnti-Corruption  เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการรายอื่นต่อไป