ประกาศ โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ "พระราชาคณะเจ้าคณะรอง" 3 รูป

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 3 รูป ความดังต่อไปนี้

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 3 รูป  ความดังต่อไปนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดาริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา

 

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่  3 รูป

affaliate-2

1.พระธรรมธัชมุนี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรเวที ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจาร สุวิธานปริยัติดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

2.พระธรรมบัณฑิต ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรสุธี สีลาจารวิมล โกศลวรกิจจานุกิจ พิพิธคุณาลังการ ธรรมทานธุราทรยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

3.พระเทพมงคลญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิราภรณ์ สุนทรวิสุทธิญาณ สีลาจารวิมล โสภณธรรมธาดา วิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่  3 รูป

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา