ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อคที่สาธารณะ 47 แห่ง ใน 12 เขต เป็น "พื้นที่ทำการค้า" ได้

ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อคที่สาธารณะ 47 แห่ง ใน 12 เขต เป็น "พื้นที่ทำการค้า" ได้ เช็คเลยที่ไหนเขตใดบ้าง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อค ที่สาธารณะ 47 แห่ง ใน 12 เขต เป็น "พื้นที่ทำการค้า" ได้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดให้ที่สาธารณะเป็น "พื้นที่ทําการค้า" ดังนี้

ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อคที่สาธารณะ 47 แห่ง ใน 12 เขต เป็น "พื้นที่ทำการค้า" ได้

โดยที่ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ได้ให้ความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กําหนดให้ที่สาธารณะ จํานวน 47 แห่ง ของสํานักงานเขตดังต่อไปนี้ เป็น "พื้นที่ทําการค้า

affaliate-2

1. สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จํานวน 2 แห่ง 
2. สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ จํานวน 3 แห่ง 
3. สํานักงานเขตพระนคร จํานวน 3 แห่ง 
4. สํานักงานเขตดุสิต จํานวน 5 แห่ง 
5. สํานักงานเขตบางนา จํานวน 6 แห่ง 
6. สํานักงานเขตบางคอแหลม จํานวน 3 แห่ง 
7. สํานักงานเขตบางซื่อ จํานวน 5 แห่ง 
8. สํานักงานเขตลาดพร้าว จํานวน 1 แห่ง 
9. สํานักงานเขตธนบุรี จํานวน 4 แห่ง 
10. สํานักงานเขตคลองสาน จํานวน 10 แห่ง 
11. สํานักงานเขตพญาไท จํานวน 3 แห่ง 
12. สํานักงานเขตดอนเมือง จํานวน 2 แห่ง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงประกาศให้ที่สาธารณะดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นที่ ทําการค้า โดยมีรายละเอียด "พื้นที่ทําการค้า" แนบท้ายประกาศนี้ และผู้ค้าที่ทําการค้าต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรุงเทพมหานครกําหนด หากมีการฝ่าฝืนกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิก การผ่อนผันตามความเหมาะสมต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2515

พลตํารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 

ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อคที่สาธารณะ 47 แห่ง ใน 12 เขต เป็น "พื้นที่ทำการค้า" ได้

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา