ราชกิจจาฯประกาศ "พรรคก้าวใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ "พรรคก้าวใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ "พรรคก้าวใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

ราชกิจจาฯประกาศ "พรรคก้าวใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้ง พรรคก้าวใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

"พรรคก้าวใหม่"ต้องดําเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียน พรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

affaliate-2

จึงเป็นเหตุให้"พรรคก้าวใหม่"สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้"พรรคก้าวใหม่"สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

ราชกิจจาฯประกาศ "พรรคก้าวใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

affaliate-3