ว่อนถอด"วันออกพรรษา" จากวันหยุดนักขัตฤกษ์ สํานักพุทธออกมาแจงความจริงแล้ว

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ประเด็นเรื่องถอดวันออกพรรษาจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อลดความสำคัญทางพุทธศาสนา

ถอดวันออกพรรษาจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อลดความสำคัญทางพุทธศาสนา ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า 

ข้อมูลที่กล่าวอ้างดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ มีเพียงมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการ และจัดทำเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ให้ทราบ 

 

ซึ่งจากการตรวจสอบย้อนหลังปรากฏว่าไม่เคยมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันออกพรรษา เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดราชการประจำปี

ว่อนถอด"วันออกพรรษา" จากวันหยุดนักขัตฤกษ์ สํานักพุทธออกมาแจงความจริงแล้ว