ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวิธีจำหน่าย "สลากดิจิทัล" ผ่านแอปฯเป๋าตัง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล ผ่านแอปฯเป๋าตัง

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถซื้อสลากได้ตามราคาที่กฎหมายกำหนด นั้น

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวิธีจำหน่าย "สลากดิจิทัล" ผ่านแอปฯเป๋าตัง


ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (7) มาตรา 17 มาตรา 18 (2) มาตรา 19 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ประกอบมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 และครั้งที่ 5/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงประกาศวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) ดังนี้


ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery)”


ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป


ข้อ 3 ในประกาศนี้


"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


"แพลตฟอร์ม" หมายความว่า ระบบที่รองรับวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยแอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชันถุงเงิน ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของภาครัฐ ผู้ซื้อสามารถซื้อสลากโดยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง ผู้ขายสามารถตรวจสอบการขายโดยใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน


"สลากดิจิทัล" หมายความว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดพิมพ์โดยสำนักงาน ซึ่งได้สแกนเป็นภาพสลากและข้อมูลสลาก เพื่อนำเข้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์ม


"ตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล" หมายความว่า ตัวแทนจำหน่ายที่ทำสัญญาจำหน่ายสลากดิจิทัลกับสำนักงาน และได้รับจัดสรรสลากตามจำนวนที่สำนักงานกำหนด


"ร้านค้า" หมายความว่า ร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล


"ผู้ซื้อสลาก" หมายความว่า ผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง และซื้อสลากดิจิทัล


ข้อ 4 สำนักงานจะเปิดให้ซื้อขายสลากดิจิทัลบนแพลตฟอร์มในแต่ละงวดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00- 23.00 น. เฉพาะวันออกรางวัลจะเปิดให้ซื้อขายตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น.


ข้อ 5 ตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลต้องเป็นผู้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันถุงเงินและแอปพลิเคชันเป๋าตัง รวมถึงชำระค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานตามที่สำนักงานกำหนด และส่งมอบสลากดังกล่าวให้สำนักงานเพื่อสแกนเป็นรูปภาพสลากและข้อมูลสลาก ก่อนนำเข้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์ม

affaliate-2

ข้อ 6 ผู้ซื้อสลากดิจิทัล จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและทำการพิสูจน์ตัวตนตามที่แอปพลิเคชันกำหนดไว้ และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์


ข้อ 7 ตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล สามารถตรวจสอบประวัติการขาย และเงินรายได้จากการขายผ่านแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา เมื่อมีการขายจะมีการตัดยอดสลากดิจิทัลที่ถูกขายไป โดยถือว่าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามกฎหมาย และแพลตฟอร์มจะแสดงยอดการขายสลากดิจิทัลในแต่ละวัน พร้อมทั้งโอนเงินรายได้จากการขายสลากดิจิทัลให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล หลังจากปิดการซื้อขายสลากดิจิทัลในแต่ละงวด หากขายสลากดิจิทัลไม่หมด แพลตฟอร์มจะโอนย้ายสลากดิจิทัลที่เหลือจากการขาย เข้าไปไว้ที่เมนู "สลากฯ ของฉัน" ในแอปพลิเคชันเป๋าตังของตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลรายนั้นๆ


ข้อ 8 ผู้ประสงค์จะซื้อสลากดิจิทัล สามารถค้นหาสลากดิจิทัลในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ 2 วิธี คือ


(1) การค้นหาด้วยตัวเลข แพลตฟอร์มจะมีช่องให้ป้อนตัวเลข จำนวน 6 ช่อง แต่ละช่องจะแทoตำแหน่งของตัวเลข 6 หลัก ผู้ประสงค์จะซื้อสามารถใส่ตัวเลขลงไปตามช่องตำแหน่งที่ต้องการแพลตฟอร์มจะแสดงผลการค้นหาออกมาเป็นสลากดิจิทัลที่ยังคงมีจำหน่ายในแพลตฟอร์ม


(2) การค้นหาจากร้านค้า ผู้ประสงค์จะซื้อสามารถค้นหารายชื่อร้านค้าที่จำหน่าย โดยการป้อนชื่อร้านค้าที่ต้องการ แพลตฟอร์มจะแสดงรายการสลากดิจิทัล ที่มีจำหน่ายเฉพาะของร้านค้ารายที่ได้ค้นหาเท่านั้น เมื่อผู้ประสงค์จะซื้อสลากเลือกสลากดิจิทัลที่ต้องการแล้ว หากไม่ชำระเงินในเวลาที่กำหนด แพลตฟอร์มจะนำสลากดิจิทัลที่เลือกไว้นั้นกลับสู่แพลตฟอร์ม ต่อไป


ข้อ 9 เมื่อชำระเงินสำเร็จแล้วผู้ซื้อสลากจะได้ภาพหลักฐานการชำระเงิน รวมทั้งจะปรากฏภาพสลากดิจิทัล ในเมนู "สลากฯ ของฉัน" ของแอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้ซื้อสลาก เมื่อทำการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้ว กรรมสิทธิ์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ซื้อสลากทันที และสลากดิจิทัลดังกล่าวจะไม่ปรากฏให้ผู้ประสงค์จะซื้อรายอื่นสามารถเลือกซื้อบนแพลตฟอร์มได้อีก ทั้งนี้ ผู้ซื้อสลากไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ในสลากดิจิทัลที่ทำการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วนั้นไปยังผู้อื่นได้ และผู้ซื้อสลากต้องยินยอมให้จัดเก็บสลากดิจิทัลไว้ที่สำนักงาน


ข้อ 10 ภายหลังการออกรางวัลในแต่ละงวด หากประสงค์จะรับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานที่ไม่ถูกรางวัล ให้ติดต่อขอรับได้ ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายในระยะเวลาก่อนวันออกรางวัลในงวดถัดไป หากเกินกำหนดดังกล่าว สำนักงานจะนำสลากนั้นไปทำลายต่อไป


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


พันโท หนุน ศันสนาคม

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวิธีจำหน่าย "สลากดิจิทัล" ผ่านแอปฯเป๋าตัง

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวิธีจำหน่าย "สลากดิจิทัล" ผ่านแอปฯเป๋าตัง

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวิธีจำหน่าย "สลากดิจิทัล" ผ่านแอปฯเป๋าตัง

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด