ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศวิธีการทําลายสลากดิจิทัล ที่ไม่ถูกรางวัล

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวิธีการทําลายสลากดิจิทัล ที่ไม่ถูกรางวัล โดยผู้ซื้อหรือตัวแทนจําหน่ายจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 5 มิ.ย. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการทําลายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery)


ตามที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีประกาศ เรื่อง วิธีการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาการจําหน่ายสลากเกินราคาซึ่งจะทําให้ประชาชนสามารถ ซื้อสลากได้ตามราคาที่กฎหมายกําหนด นั้น

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศวิธีการทําลายสลากดิจิทัล ที่ไม่ถูกรางวัล

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 13 (7) มาตรา 17 มาตรา 14 (2) มาตรา 14 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ประกอบมติคณะกรรมการสลาก กินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 และครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565


สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงขอประกาศวิธีการทําลายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จําหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) ดังนี้

affaliate-2

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการทําลาย สลากกินแบ่งรัฐบาลที่จําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery)"


ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป


ข้อ 3 สลากกินแบ่งรัฐบาลที่จําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) ที่ไม่ถูกรางวัลซึ่งจัดเก็บไว้ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้ซื้อ สลากดิจิทัลหรือตัวแทนจําหน่ายสลากดิจิทัลไม่มาติดต่อขอรับภายในระยะเวลาก่อนวันออกรางวัลในงวดถัดไป 


หากเกินกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซื้อสลากดิจิทัลหรือตัวแทนจําหน่ายสลากดิจิทัลประสงค์ ขอสละสิทธิ์ และตกลงยินยอมยกกรรมสิทธิ์ให้แก่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนําไปทําลายต่อไป 


ทั้งนี้ ผู้ซื้อสลากดิจิทัลหรือตัวแทนจําหน่ายสลากดิจิทัล ตกลงจะไม่เรียกร้องสิทธิ์หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในการนําสลากดังกล่าวไปทําลาย


ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565


พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศวิธีการทําลายสลากดิจิทัล ที่ไม่ถูกรางวัล

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด