ราชกิจจาฯ ประกาศเกณฑ์ค่าใช้จ่ายโควิด ระหว่างรอเข้ารับการรักษาผู้ป่วย รพ.

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคโควิด-19 สำหรับการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษา แบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล และการดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) สำหรับการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษา แบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน (Community Isolation

 

ราชกิจจาฯ ประกาศเกณฑ์ค่าใช้จ่ายโควิด ระหว่างรอเข้ารับการรักษาผู้ป่วย รพ.


โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการดูแลรักษา ในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษา การแยกกักในชุมชน (Community Isolation) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด 19


1.การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) โดยใช้ชุดตรวจชนิด professional test

1.1 การตรวจด้วยเทคนิค Chromatography, Lateral flow test ค่าตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ รวมค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจ จ่ายตามจริงไม่เกิน 250 บาทต่อครั้ง

1.2 การตรวจด้วยเทคนิค Fluorescent Immunoassay (FIA ) ค่าตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ รวมค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจ จ่ายตามจริงไม่เกิน 350 บาทต่อครั้ง


2. การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR

2.1 การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR โดยการป้ายหลังโพรงจมูก และลำคอ (nasopharyngeal and throat swab sample) ประเภท 2 ยีน จ่ายตามจริงไม่เกิน 900 บาทต่อครั้ง โดยครอบคลุมบริการ

(2.1.1 ) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ จ่ายตามจริงไม่เกิน 800 บาทต่อครั้ง (2.1.2) ค่าบริการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 100 บาทต่อครั้ง

2.2 การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR โดยการป้ายหลังโพรงจมูก และลำคอ (nasopharyngeal and throat swab sample) ประเภท 3 ยีน จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,100 บาทต่อครั้ง โดยครอบคลุมบริการ

(2.2.1) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง

(2.2.2) ค่าบริการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 100 บาทต่อครั้ง

3.การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR โดยการทำ Pooled Sample

3.1 ตัวอย่างน้ำลายแบบรวมตัวอย่าง (Pooled saliva samples) (ตัวอย่าง น้ำลายไม่เกิน 5 รายต่อ 1 กลุ่ม) จ่ายตามจริงไม่เกิน 180 บาทต่อตัวอย่าง โดยครอบคลุมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยัน การติดเชื้อ และค่าบริการ เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

3.2 ตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูกและป้ายลำคอแบบรวมตัวอย่าง (Pooled nasopharyngeal and throat swab samples) (ตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูกและป้ายลำคอไม่เกิน 4 ราย ต่อ 1 กลุ่ม) จ่ายตามจริงไม่เกิน 225 บาทต่อตัวอย่าง โดยครอบคลุมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยัน การติดเชื้อ และค่าบริการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ


4. การตรวจยืนยันการติดเชื้อโรค COVID-19 กรณีตรวจแบบ Pooled Sample พบผลตรวจเป็นบวก จ่ายเป็นค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR จาก saliva samples หรือ nasopharyngeal and throat swab sample โดยจ่ายตามจริงไม่เกิน 800 บาทต่อครั้งบริการ


ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อาการสีเขียว กรณีรักษาในโรงพยาบาล และกรณีรักษานอกโรงพยาบาลที่หน่วยบริการพิจารณา

(1) ค่าบริการให้การดูแลผู้ติดเชื้อ ประกอบด้วยค่าบริการจัดหาอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และการให้คำปรึกษา

(2) ค่าอุปกรณ์ในการดูแลและติดตามสัญญาณชีพ

(3) ค่ายาที่เป็นการรักษาโรคโควิด 19 เช่น ยาฟ้าทะลายโจร เป็นต้น

(4) ค่า Chest X-ray กรณีที่มีความจำเป็น ทั้งกรณีรักษาในโรงพยาบาล (ไม่จ่ายด้วยระบบ DRGs) และกรณีรักษานอกโรงพยาบาล ที่หน่วยบริการพิจารณาให้การดูแลแบบ Home Isolation และ Community Isolation เป็นต้น ตามอัตรา ดังนี้


(ก) ค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วยแบบหน่วยบริการจัดอาหาร 3 มื้อ

1) ดูแลการให้บริการผู้ป่วยจำนวน 1-6 วัน จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 6,000 บาทต่อราย

2) ดูแลการให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 12,000 บาทต่อราย


(ข) ค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วยแบบหน่วยบริการไม่จัดอาหาร โดยผู้ป่วยได้รับอาหารจากแหล่งอื่น

1) ดูแลการให้บริการผู้ป่วยจำนวน 1-6 วัน จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 4,000 บาทต่อราย

2) ดูแลการให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ 9 วันขึ้นไป จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 8,000 บาทต่อราย

3) ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระหว่างที่พักและสถานพยาบาล โดยสำนักงานจ่ายค่าบริการให้แก่สถานพยาบาล ที่ให้บริการรับหรือส่งต่อผู้ประกันตนที่ป่วย และมีระบบขจัดเชื้อเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งการส่งต่อภายในจังหวัดและข้ามจังหวัด ดังนี้

- กรณีใช้ยานพาหนะ เพื่อรับหรือส่งต่อผู้ประกันตนที่ป่วยระหว่างสถานที่ข้างต้น ซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดเดียวกัน ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท

- กรณีใช้ยานพาหนะ  เพื่อรับหรือส่งต่อผู้ประกันตนที่ป่วยระหว่างสถานที่ข้างต้น ซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดอื่น นอกจากจ่ายเงินเป็นค่าพาหนะตาม (1) แล้ว สำนักงานจะจ่ายเงิน เพิ่มให้อีกในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและทางตรง

- ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) รวมค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อยานพาหนะ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,400 บาท

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม