svasdssvasds
เช็กเลย เปิด 16 อาชีพ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สูงสุุด 650 บาทต่อวัน มีผลเดือน ก.ย. นี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 9 มิ.ย. 65

 เปิด 16 อาชีพ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งจะมีผลบังคังใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันออกประกาศ (วันที่ 9 ก.ย. 65) และเมื่อนายจ้างได้รับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้จ่ายค่าจ้างตามอัตราในประกาศนี้ให้แก่ลูกจ้างรนับแต่วันที่ได้หนังสือรับรองเป็นต้นไป

 

เช็กเลย เปิด 16 อาชีพ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สูงสุุด 650 บาทต่อวัน มีผลเดือน ก.ย. นี้

โดยการปรับขึ้นค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 16 อาชีพ ได้แก่

กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 5 สาขา ได้แก่
- ช่างติดตั้งยิปซั่มระดับ 1 อัตรา 450 บาทต่อวัน และระดับ 2 อัตรา 565 บาทต่อวัน
- ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ อัตรา 645 บาทต่อวัน
- ช่างปูกระเบื้องผนัง และพื้น ระดับ 1 อัตรา 450 บาทต่อวัน ระดับ 2 ระดับ 550 บาทต่อวัน และระดับ 3 อัตรา 650 บาทต่อวัน
- ช่างสีอาคาร ระดับ 1 อัตรา 465 บาทต่อวัน และระดับ 2 อัตรา 600 บาทต่อวัน
- ช่างก่อ และติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 1 อัตรา 475 บาทต่อวัน และระดับ 2 อัตรา 575 บาทต่อวัน

กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 4 สาขา ได้แก่
- ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) ระดับ 1 อัตรา 450 บาทต่อวัน และระดับ 2 อัตรา 550 บาทต่อวัน และระดับ 3 อัตรา 650 บาทต่อวัน
- ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระดับ 1 อัตรา 430 บาทต่อวัน และระดับ 2 อัตรา 550 บาทต่อวัน
- ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) 525 บาทต่อวัน
- ช่างเครื่องถม 625 บาทต่อวัน

affaliate-2

เช็กเลย เปิด 16 อาชีพ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สูงสุุด 650 บาทต่อวัน มีผลเดือน ก.ย. นี้

กลุ่มอาชีพภาคบริการ 7 สาขา ได้แก่
- นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 อัตรา 460 บาทต่อวัน และระดับ 2 อัตรา 575 บาทต่อวัน
- ผู้ประกอบขนมอบ ระดับ 1 อัตรา 400 บาทต่อวัน และระดับ 2 อัตรา 505 บาทต่อวัน
- พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1 อัตรา 440 บาทต่อวัน และระดับ 2 อัตรา 565 บาทต่อวัน
- พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 440 บาทต่อวัน
- ช่างแต่งผมสตรี ระดับ 1 อัตรา 440 บาทต่อวัน และระดับ 2 อัตรา 650 บาทต่อวัน
- ช่างแต่งผมบุรุษ ระดับ 1 อัตรา 430 บาทต่อวัน และระดับ 2 อัตรา 630 บาทต่อวัน
- การดูแลผู้สูงอายุ 500 บาทต่อวัน

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด