โปรดเกล้าฯ ให้ ปิยะ สุทธินุ่น พ้นตำแหน่งอัยการ เรียกคืนเครื่องราชฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 18 มิ.ย.65 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่ง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายปิยะ สุทธินุ่น พ้นจากตำแหน่งอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.2563

เนื่องจากคณะกรรมการอัยการได้มีคำสั่งลงโทษให้ออกจากราชการ และต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 55 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน

ทั้งนี้ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 และนายปิยะ สุทธินุ่น เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศ ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2565 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ ให้ ปิยะ สุทธินุ่น พ้นตำแหน่งอัยการ เรียกคืนเครื่องราชฯ