ราชกิจจาฯประกาศ ขยายเวลาสิ้นสุดการเบิกเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่รฟท.

ราชกิจจาฯประกาศ ขยายเวลาสิ้นสุดการเบิกเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
 

ราชกิจจาฯประกาศ ขยายเวลาสิ้นสุดการเบิกเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่รฟท.

 

ด้วยกระทรวงการคลังได้มีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟ แห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ สำหรับ ๑) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ๒) โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Line) จำนวน ๓ แห่ง และ ๓) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ

ทำให้รายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
 

affaliate-2

ข้อ ๑ การกู้เงินตามประกาศดังกล่าว กระทรวงการคลังจะทยอยเบิกเงินกู้สำหรับโครงการ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา -คลองสิบเก้า -แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Line) จำนวน ๓ แห่ง และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยจะแจ้งผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการ

ข้อ ๒ รายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินอื่น เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ราชกิจจาฯประกาศ ขยายเวลาสิ้นสุดการเบิกเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่รฟท.

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด