ราชกิจจาฯประกาศ "ผับ-บาร์" เปิดบริการได้ นั่งดื่มกันยาวๆ มีผลแล้ว

ราชกิจจาฯประกาศ "ผับ-บาร์" เปิดบริการได้ นั่งดื่มกันยาวๆ มีผลแล้ว ตามประกาศข้อ 6 ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46

จากกรณี ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 นอกจากจะมีการผ่อนคลายเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยว่า สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ตามความสมัครใจ ในประกาศดังกล่าวยังมีข้อสำคัญอีกหลายข้อด้วยกัน

ราชกิจจาฯประกาศ "ผับ-บาร์" เปิดบริการได้ นั่งดื่มกันยาวๆ มีผลแล้ว

ราชกิจจาฯประกาศ "ผับ-บาร์" เปิดบริการได้ นั่งดื่มกันยาวๆ มีผลแล้ว

โดยหนึ่งในนั้นคือประกาศข้อ 6 การ ผ่อนคลายมาตรการ ควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวัง ให้พื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อการเปิดสถานที่ กิจการ หรือ กิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์จำแนกเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 3 (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 และข้อ 3 แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ดังนี้ 

1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ โดยต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการไว้ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบ และระบบต่าง ๆ  และคำแนะนำของทางราชการ 

2.สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ โดยต้องดำเนินการภายใต้ กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ที่กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การดำเนินการไว้ และระบบต่าง ๆ และคำแนะนำของทางราชการ  

ทั้งนี้ การ ผ่อนคลายมาตรการ สำหรับการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของแรงงานต่างด้าว แนวปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวังมาตรการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่เฝ้าระวัง

โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว

 

ราชกิจจาฯประกาศ "ผับ-บาร์" เปิดบริการได้ นั่งดื่มกันยาวๆ มีผลแล้ว

 

ราชกิจจาฯประกาศ "ผับ-บาร์" เปิดบริการได้ นั่งดื่มกันยาวๆ มีผลแล้ว

 

ราชกิจจาฯประกาศ "ผับ-บาร์" เปิดบริการได้ นั่งดื่มกันยาวๆ มีผลแล้ว

 

ราชกิจจาฯประกาศ "ผับ-บาร์" เปิดบริการได้ นั่งดื่มกันยาวๆ มีผลแล้ว

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา