ราชกิจจาฯประกาศ "อัตราจ่ายเงินค่าแจ้งเบาะแสจับยาเสพติด" บังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯประกาศ "อัตราจ่ายเงินค่าแจ้งเบาะแสจับยาเสพติด" บังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 

ราชกิจจาฯประกาศ "อัตราจ่ายเงินค่าแจ้งเบาะแสจับยาเสพติด" บังคับใช้แล้ว

 

ราชกิจจาฯประกาศ "อัตราจ่ายเงินค่าแจ้งเบาะแสจับยาเสพติด" บังคับใช้แล้ว

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงารคลัง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

affaliate-2

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับตามปริมาณสารบริสุทธิ์ หรือจำนวนยาเสพติดทุกชนิด ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ในคดีเดียวกัน เมื่อพิจารณารวมกันแล้วให้จ่ายคดีละไม่เกิน 250,000 บาท”

ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

ราชกิจจาฯประกาศ "อัตราจ่ายเงินค่าแจ้งเบาะแสจับยาเสพติด" บังคับใช้แล้ว

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด