ประกาศราชกิจจาฯ ยกเลิก 7 ประเทศ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายจากโควิด-19

ประกาศราชกิจจาฯ ยกเลิก 7 ประเทศ จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายจากโรคโควิด-19

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศราชกิจจาฯ ยกเลิก 7 ประเทศ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายจากโควิด-19

 

ประกาศราชกิจจาฯ ยกเลิก 7 ประเทศ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายจากโควิด-19

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง และความเสี่ยงที่ท้องที่นอกราชอาณาจักรจะเป็นแหล่งแพร่ของโรคมีน้อยลง และมีความใกล้เคียงกัน ประกอบกับการได้รับวัคชีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนในราชอาณาจักรมีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

อีกทั้งผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรส่วนใหญ่ล้วนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  แล้ว ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของประเทศไทยในการเปิดรับผู้เดินทางจากทั่วโลก และเพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ที่อาจจะเข้ามาในราชอาณาจักร มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรให้มีการประกาศยกเลิก 7 ประเทศ จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ดังนี้ 

1.สาธารณรัฐอิตาลี (talian Republic) 
2.สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran) 
3.มาเลเซีย (Malaysia)
4.ราชอาณาจักรกัมพูชา(Kingdom of Cambodia) 
5.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic)
6.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
7.สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar) 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติตต่อ พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVD-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563
 
(3)  ประกาศกระทรวงสาธรณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติตโรคติตต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVD-19) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

ประกาศราชกิจจาฯ ยกเลิก 7 ประเทศ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายจากโควิด-19

 

ประกาศราชกิจจาฯ ยกเลิก 7 ประเทศ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายจากโควิด-19

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline