ชัดเจนแล้ว 19 ก.ค.นี้ จ่ายเบี้ยช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาทต่อคน

ชัดเจนแล้ว 19 ก.ค.นี้ จ่ายเบี้ยช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ได้เพิ่มคนละ 100 - 250 บาทต่อคน โดยกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ

ชัดแล้ว 19 ก.ค. 2565 นี้ ผู้สูงอายุเตรียมรับเงินช่วยเหลือพิเศษ เพิ่มจากเบี้ยผู้สูงอายุ 100 - 250 บาทต่อคน โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565)

ชัดเจนแล้ว 19 ก.ค.นี้ จ่ายเบี้ยช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาทต่อคน

 

ชัดเจนแล้ว 19 ก.ค.นี้ จ่ายเบี้ยช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาทต่อคน

 

ซึ่งทางกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

สำหรับการจ่ายเงินรอบแรก เงินช่วยเหลือพิเศษเข้าวันไหน เบี้ยพิเศษผู้สูงอายุ เบี้ยผู้สูงอายุ เข้าในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รวม 4 เดือน (เมษายน - กรกฎาคม 2565) รอบถัดไปในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และ 19 กันยายน 2565 ตามลำดับ

เงินช่วยเหลือพิเศษ ใครได้เท่าไหร่บ้าง 

1. อายุ 60 -69 ปี รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน 

2. อายุ 70 -79 ปี รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน

3. อายุ 80 -89 ปี รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน 

4. อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บ./เดือน

 

ชัดเจนแล้ว 19 ก.ค.นี้ จ่ายเบี้ยช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาทต่อคน

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline