svasdssvasds
สธ. ร่อนหนังสือถึง ผบ.ตร. ดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชา เช็กมีอะไรบ้าง

กระทรวงสาธารณสุข ร่อนหนังสือด่วนที่สุดถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชา เช็กมีอะไรบ้าง

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 นายณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือไปยัง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร. เรื่องการดำเนินคดีกับผู้ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม (กัญชา) หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า โดยมีเนื้อหาระบุว่า

 

สธ. ร่อนหนังสือถึง ผบ.ตร. ดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชา เช็กมีอะไรบ้าง


ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 และเมื่อประกาศกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมแล้ว บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งอยู่ในความหมายของคำว่าผู้ใดต้องได้รับอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าตามความในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ทุกกรณี  

ทั้งนี้ การดำเนินการขออนุญาตต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือ ส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้อนุญาตตามกฎกระทรวงดังกล่าว คือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้อนุญาตในส่วนกลาง และมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาตในเขตพื้นที่แต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ


ในการนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงสาธารณสุขจึงขอแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ไม่ดำเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้


1. ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา


2. ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา


3. ไม่ขออนุญาตจำหน่ายกัญชา


4. ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า


เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรและการใช้ประโยชน์พืชกัญชาทางการแพทย์ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565

affaliate-2

ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 แปรรูป หมายความว่า การปรุงแต่งหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณสมบัติของสมุนไพร ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลใดไม่ดำเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 หากพบการกระทำผิดกรณีไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย ไม่ขออนุญาตส่งออก ไม่ขออนุญาตจำหน่าย ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า ต้องดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย จะเป็นพระคุณ

 

สธ. ร่อนหนังสือถึง ผบ.ตร. ดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชา เช็กมีอะไรบ้าง

 

สธ. ร่อนหนังสือถึง ผบ.ตร. ดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชา เช็กมีอะไรบ้าง

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด