ราชกิจจาฯประกาศ ต่อ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" อีก 2 เดือน เหตุโควิด BA.4-BA.5 ระบาดหนัก

ราชกิจจาฯประกาศ ต่อ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" อีก 2 เดือน เหตุโควิด BA.4-BA.5 ระบาดหนัก ประกอบกับองค์การอนามัยโลก ยังคงระดับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" อีก 2 เดือน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 19) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 18 ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นั้น

ราชกิจจาฯประกาศ ต่อ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" อีก 2 เดือน เหตุโควิด BA.4-BA.5 ระบาดหนัก

 

โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาระบาดรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากได้เกิดการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ย่อย โควิด BA.4 และ BA.5 ซึ่งระบาดได้เร็วขึ้น และหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น ประกอบกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง แม้จะเร่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่ควบคุมการระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด สถานการณ์การระบาดในประเทศไทยอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงปลายของไตรมาสที่สามของปี 2565 

ประกอบกับองค์การอนามัยโลก ยังคงระดับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ ดังนั้น กรณีจึงยังคงมีความจำเป็นจะต้องดำรงไว้ซึ่งมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการเพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวต่อไปอีกระยะหนึ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

 

ราชกิจจาฯประกาศ ต่อ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" อีก 2 เดือน เหตุโควิด BA.4-BA.5 ระบาดหนัก

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline