ราชกิจจาฯประกาศ ให้ "ทวารัฐ สูตะบุตร" ขรก.สามัญพ้นตำแหน่ง

ราชกิจจาฯประกาศ ให้ "ทวารัฐ สูตะบุตร" ขรก.สามัญพ้นตำแหน่ง ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจาฯประกาศ ให้ "ทวารัฐ สูตะบุตร" ขรก.สามัญพ้นตำแหน่ง ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯประกาศ ให้ "ทวารัฐ สูตะบุตร" ขรก.สามัญพ้นตำแหน่ง

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยกระทรวงพลังงานได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายทวารัฐ สูตะบุตร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯประกาศ ให้ "ทวารัฐ สูตะบุตร" ขรก.สามัญพ้นตำแหน่ง
 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline