ราชกิจจาฯประกาศ กำหนดความเร็วรถ 2 เส้นทาง เช็คพิกัดจังหวัด

ราชกิจจาฯประกาศ กำหนดความเร็วรถ 2 เส้นทาง เช็คพิกัดจังหวัด ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในพื้นที่จังหวัดตาก ระบุความดังนี้ ประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดตาก เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในพื้นที่จังหวัดตาก

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณากำหนดความเร็วและเส้นทางที่จะควบคุมความเร็วเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน ๒ เส้นทาง เป็นถนนควบคุมความเร็ว ในพื้นที่จังหวัดตาก นั้น

 

ราชกิจจาฯประกาศ กำหนดความเร็วรถ 2 เส้นทาง เช็คพิกัดจังหวัด

 

ฉะนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ (๓๘) ,๖๗ และมาตรา ๑๓๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ในเขตจังหวัดตาก จึงได้ออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดตาก เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในพื้นที่จังหวัดตาก"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ เส้นทางในพื้นที่ ที่กำหนดความเร็วที่เหมาะสม จำนวน ๒ เส้นทาง ประกอบด้วย
๓.๑ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ถนนสายตาก - แม่สอด ขาเข้าอ าเภอแม่สอด (ศาลเจ้าพ่อพะวอถึงด่านตรวจห้วยหินฝน) หลักกิโลเมตรที่ ๑๔ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๓ ระยะทาง ๙ กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด และตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๓.๒ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ถนนสายตาก - แม่สอด ขาออกจากอ าเภอแม่สอด (ศาลเจ้าพ่อพะวอถึงจุดแยกบ้านแม่ละเมา) หลักกิโลเมตรที่ ๒๓ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๓๒ ระยะทาง ๙ กิโลเมตร เขตพื้นที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด และตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยทั้ง ๒ เส้นทาง กำหนดอัตราความเร็วรถดังต่อไปนี้

ก. รถบรรทุก ๖ ล้อขึ้นไป รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถตู้ รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข้อ ๔ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ยกเลิกการบังคับใช้ เป็นการชั่วคราว โดยใช้ประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลตำรวจตรีปกปภพ บดีพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดตาก

 

ราชกิจจาฯประกาศ กำหนดความเร็วรถ 2 เส้นทาง เช็คพิกัดจังหวัด

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline