ประกาศราชกิจจาฯ ให้ 9 ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศราชกิจจาฯ ให้ 9 ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ขอลาออก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง 9 รายด้วยกัน ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ขอลาออกจากตำแหน่ง ดังนี้

ประกาศราชกิจจาฯ ให้ 9 ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนพ้นจากตำแหน่ง

 

๑. นายสมปอง คูนิอาจ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๒. นายสักกะพันธุ์ เมฆเลอสรวง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

๓. นางสาวภรวรรณ อภิธนาคุณ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

๔. นางอรพิน ตันติวิรุฬห์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕. นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๖. นางลัดดา เฉลิมกาญจนา ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขอลาออก จากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

๗. นางเซี่ยมน้อย อโณทัยไพบูลย์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๘. นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๙. นายคงชิต ชินสิญจน์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชน และครอบครัวพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 

ประกาศราชกิจจาฯ ให้ 9 ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน พ้นตำแหน่ง

 

อ่านราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline