ชัชชาติ ประกาศแล้ว ลาดกระบัง 6 แขวง เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศให้ 6 แขวงในพื้นที่เขตลาดกระบัง เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

วันที่ 16 ก.ย. 2565 เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

 

ชัชชาติ ประกาศแล้ว ลาดกระบัง 6 แขวง เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย

สาระสำคัญของประกาศระบุว่า ด้วยได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ #เขตลาดกระบัง ได้เกิดอุทกภัยตั้งแต่ 8 กันยายน 2566 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขัง ปัญหาการจราจร สร้างความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือน การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างยากลำบาก ตลอดจนพื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณะของประชาชนได้รับความเสียหาย ในเขตพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 6 แขวง ได้แก่ แขวงลาดกระบัง แขวงคลองสามประเวศ แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงลำปลาทิว แขวงทับยาว แขวงขุมทอง ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ อันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2664 – 2570 ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

 

ชัชชาติ ประกาศแล้ว ลาดกระบัง 6 แขวง เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline